หิรัญชุณหะส., แสงจันทร์ห., ส่งวัฒนาป., & เพชรพิเชฐเชียรว. (2012). สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, 22(1), 9. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2403