ธนาโนวรรณน. (2012). การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้. Thai Journal of Nursing Council, 22(3), 9. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2438