พานิชย์ จ., & ชัยวัฒน์ ว. (2012). ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. Thai Journal of Nursing Council, 22(3), 40. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2441