อาภานันทิกุล ม. (2012). บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, 22(4), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2457