สี่หิรัญวงศ์อ., & ยุทธไตรป. (2012). การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, 22(4), 10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2459