แสงนิมิตชัยกุลว., & ชัยวัฒน์ว. (2012). ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน. Thai Journal of Nursing Council, 22(4), 38. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2461