รัตนกุล ป. (2012). บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468