ไกรนุวัตร ก. (2012). แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2469