โมลี ป., โตสิงห์ อ., & สินธุ ศ. (2012). ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 22. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2470