สุวรรณโณ จ., เพชรศิราสัณฑ์ เ., ประเสริฐไทย ป., จันทร์ประดิษฐ์ อ., & ใสสุข ว. (2012). การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 35. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2471