เฉลิมพิชัย ท., รติธร เ., เสรีเสถียร เ., & บริบูรณ์หิรัญสาร ด. (2012). อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 48. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2472