พานชูวงศ์ ธ., อุทริยะประสิทธิ์ เ., กิมปี ส., & สัตยวิวัฒน์ ว. (2012). ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 60. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2473