แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ., & อังสุโรจน์ร. ย. (1). สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 87. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2475