ชอบอรุณสิทธิ ช., เกษมกิจวัฒนา ส., & ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. (2012). ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี. Thai Journal of Nursing Council, 23(1), 100. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2476