ขันตีจิตร ก., เกษมกิจวัฒนา ส., & ฉายพุทธ ป. (2012). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร. Thai Journal of Nursing Council, 23(2), 26. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2480