อาภานันทิกุล ม., ธนูรักษ์ ร., & ฦาชา ย. (2012). การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี. Thai Journal of Nursing Council, 23(2), 52. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2482