เซ็นนันท์ก., โตสิงห์อ., & สินธุศ. (2012). การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 23(3), 26. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2531