พวงจำปา ส., นันทชัยพันธ์ พ., & ธงชัย ฉ. (2012). การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน. Thai Journal of Nursing Council, 23(3), 40. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2532