ศิริภักดี ก. (2012). บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง. Thai Journal of Nursing Council, 23(4), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2539