ศรีสุพรรณ ว., รุจกรกานต์ ด., & คงประเสริฐ พ. (2012). สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. Thai Journal of Nursing Council, 23(4), 20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2541