นันท์ศุภวัฒน์ เ., คุณาวิกติกุล ว., เกียรติเลิศนภา ผ., อภิขาติบุตร ก., & ศรีสุพรรณ ว. (2012). การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, 23(4), 41. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2543