อนุเรือง ศ., สินธุ ศ., วาณิชย์กุล น., & ศรียุกตศุทธ อ. (2012). ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง. Thai Journal of Nursing Council, 24(1), 11. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2551