สิทธิกัน จ., ศุทธากรณ์ ว., & แก้วธรรมานุกูล ธ. (2012). ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน. Thai Journal of Nursing Council, 24(1), 49. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2554