แสงนิมิตชัยกุบ ว., & รัชนกุล ป. (2012). พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก. Thai Journal of Nursing Council, 24(1), 88. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557