อ่วมตานีอ. (2012). บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, 24(2), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560