ยุบลพริ้งจ., ฉายาพุทธป., สุวิมล กิมปีส., & โตสิงห์อ. (2012). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, 24(2), 24. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2563