ธีระทองคำ แ., หนุเจริญกุล ส., & สุวิสิษฐ์ น. (2012). การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, 24(2), 39. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564