สมประเสริฐ ช. (2012). บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์. Thai Journal of Nursing Council, 24(3), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571