พุ่มระย้า ป. (2012). เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ. Thai Journal of Nursing Council, 24(3), 20. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573