พันธสี พ., & สีขาว อ. (2012). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 24(3), 81. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577