จันทรวิจิตร ย., บุญเชียง ว., ภูมิสวัสดิ์ ร., สุคนธสรรพ์ อ., & วังศรีคูณ ส. (2012). ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council, 24(3), 94. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578