เพราะสุนทร ม., & อ่วมตานี อ. (2012). ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. Thai Journal of Nursing Council, 24(3), 56. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579