เกษมกิจวัฒนา ส. (2012). บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์. Thai Journal of Nursing Council, 24(4), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581