ศรีเมธาวรคุณ ป., นาคะ ข., & หนูเพชร ป. (2012). กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council, 25(1), 112. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602