เกียรติสิน พ., เกษมกิจวัฒนา ส., & ฉายพุทธ ป. (2012). การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 25(2), 87. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612