ฤทธิ์แก้วก., โตสิงห์อ., & ดนัยดุษฎีกุลส. (2012). การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, 25(3), 78. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2624