พันธ์ภักดี อ., นามวงศ์พรหม อ., นามจันทรา ร., อาภานันทิกุล ม., ปทุมวัน อ., มาลาธรรม พ., วิทยศุภร จ., & ธงชัย ฉ. (2012). รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, 25(3), 89. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2625