ธรรมพนิชวัฒน์ ว. (2012). บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2629