ธนะขว้าง ก. (2012). การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 10. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630