เพชรติ่ง ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., & โตสิงห์ อ. (2012). การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 34. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632