ธงชัย ฉ., กันธะรักษา ก., บุญยธรรพ ม., & ทักษิณ พ. (2012). รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 46. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633