ศรีโกไสยส., สุนันตาว., กิ่วแก้วส., พรหมทวีช., ทายะรังษีท., & บุญเจริญห. (2012). การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 67. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634