ศรีโกไสย ส., สุนันตา ว., กิ่วแก้ว ส., พรหมทวี ช., ทายะรังษี ท., & บุญเจริญ ห. (2012). การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 67. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634