ประเสริฐไทย ป., สุวรรณโณ จ., & สรรพวีรวงศ์ จ. (2012). ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง. Thai Journal of Nursing Council, 25(4), 80. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635