ไชยเพชร ร., นิลมานัต ก., & คงอินทร์ ว. (2012). ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. Thai Journal of Nursing Council, 26(1), 41. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666