สาแล๊ะ น., นิลมานัต ก., & คงอินทร์ ว. (2012). ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส. Thai Journal of Nursing Council, 26(1), 82. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669