วุทธานนท์ น., คุณาวิกติกุล ว., ศรีสุพรรณ ว., & ชัยรัต อ. (2012). การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ. Thai Journal of Nursing Council, 26(1), 94. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670