จิรวัฒน์กุล ศ., ชินล้ำประเสริฐ น., ส่งวัฒนา ป., เดียวอิศเรศ ว., ฟองแก้ว ว., & รุ่งเรืองกลกิจ ส. (2012). วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 26. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673