แรงสิงห์ ฉ. (2012). ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 42. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674