จันทรมะโน ส., & สว่างอารีย์รักษ์ เ. (2012). แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี. Thai Journal of Nursing Council, 26(2), 57. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675